Circular EconomyOther National Projects

TEFILTE, un fil i teixit tècnic desenvolupat a partir de fibres recuperades

TEFILTE, un fil i teixit tècnic desenvolupat a partir de fibres recuperades

Marina Textil, una empresa que dissenya, fabrica i comercialitza teixit tècnics de protecció per la confecció de prendes de protecció individual, ha desenvolupat un fil i un teixit tècnic a partir de fibres recuperades de la confecció. Aquest era l’objectiu principal del projecte TEFILTE, iniciativa desenvolupada amb el suport de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, en el marc de projecte d’Economia Circular.  

El Centre Tecnològic Leitat ha col·laborat amb Marina Textil portant a terme l’anàlisi de la viabilitat ambiental i econòmic del fil i el teixit desenvolupat. L’estudi ambiental per identificar i quantificar els beneficis i impactes ambientals s’ha realitzat en base la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). S’ha considerat des de la fase de recuperació de les restes tèxtils de confecció, passant per el seu condicionament, filatura, i processos associats per obtenir el teixit acabat. El fil i teixit desenvolupat s’han comparat amb altres dos productes que està comercialitzant l’empresa. El fil Tefilte redueix la petjada de carboni si es compara amb un dels productes, i 73% si es compara amb l’altre. Pel que fa el teixit Tefilte, aquest redueix la petjada de carboni en un 22% i 14% en relació als dos teixits comparats. S’eviten entre 4 i 2 kg CO2 eq. per kg de teixit segons es compari amb un o altre teixit.  

El fil i teixit Tefilte eviten el consum de fibres verges, i tots els impactes ambientals potencials associats a l’obtenció i transport d’aquests. Alhora eviten la gestió final de les restes de confecció donant los la possibilitat d’un nou ús.  

El projecte ha demostrat que l’ús de fibres recuperades per desenvolupar teixits tècnics és viable tècnicament, econòmicament i ambientalment. Amb la col·laboració de la cadena de valor del tèxtil tècnic es poden desenvolupar productes tèxtils que incorporin l’economia circular en el seu cicle de vida.