News

Tapa-contenidors ecodissenyats per afavorir la recollida selectiva municipal

El centre tecnològic Leitat ha col·laborat amb MOBA per realitzar un projecte que millora el disseny dels tapacontenidors i augmenta la funcionalitat i sostenibilitat del producte. El projecte s’emmarca dins els ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per fomentar l’economia circular, on Leitat ha quantificat l’impacte ambiental dels tapa-contenidors existents als mercat abans i dels models ecodissenyats.
MOBA ha fabricat diferents models tapacontenidors aplicant criteris ambientals per millorar el comportament ambiental tant de les matèries primeres com del procés de fabricació, transport i fi de vida dels productes.

El perfil ambiental mostra que la major contribució és de la fase de matèries primeres, concretament la xapa d’acer i la pintura utilitzada. Després ve l’etapa de fabricació el producte degut a l’energia necessària, i en el cas dels tapacontenidors distribuïts per Espanya, seria la distribució que representa un 14% de l’impacte ambiental total.
L’etapa que menys contribueix és la de fi de vida i el transport quan la distribució és a nivell català.

La petjada de carboni del tapacontenidors és de 100 kg CO2 equivalents, que serien les emissions generades per un cotxe de gasolina en fer 500km. (càlculs realitzats per Leitat amb dades de l’Oficina Catalana de la Canvi Climàtic). Pel que fa la petjada hídrica és de 46m3 que equival a la mitjana del consum anual d’una persona a Catalunya (segons dades de l’Agència de Catalana de l’Aigua).

Els criteris d’ecodisseny que s’han aplicat als nous models són:
– Reducció de matèries primeres necessàries
o Menys gramatge d’acer
o Eliminació de components de plàstic, cautxú i acer en el muntatge
– Reducció del pes a transportar
– Optimització de l’energia necessària per a la seva fabricació
– Proveïdors locals

Cal recordar que els tapa-contenidors, no només tenen una funció estètica sinó que ajuden a millorar la gestió i el funcionament dels serveis de gestió de residus dels ens locals, fomentat un augment en quantitat i qualitat de la recollida selectiva. El projecte ha permès doncs, que es millori també el propi producte, prenent decisions en la fase del disseny que han repercutit positivament en l’impacte ambiental del producte en diferents fases del cicle de vida. Les millores més destacables han estat:
Estalvi del 37% en el consum de matèries primeres (acer i cargols).
– Els residus generats al final de la seva vida útil es redueixen al voltant d’un 30% (en funció del model).
Eliminació de transports entre els països de fabricació i utilització.
– La petjada de carboni del tapacontenidors ecodissenyat es redueix un 26% (pel tapa-contenidors sense pedal) i un 21% en el cas amb pedal per poder obrir la tapa sense utilitzar les mans, comparat amb el tapa-contenidor original.
– La petjada de carboni es redueix un 23% en comparació amb el producte fabricat a Itàlia.