Circular Economy

Leitat promotes the Vallès Circular Platform: Knowledge Transfer for a Circular Economy

Leitat promotes the Platform Vallès Circular. Tecnologia i Assesorament en Economia Circular, an initiative to transfer knowledge and solutions in the field of Circular Economy (CE) to companies in the area of the Vallès Occidental. This initiative emerged from the Xarxa Vallès Circular and has been promoted by the Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Within the framework of the project, a series of materials have been developed with the aim of promoting CE in the territory, providing a CE vision to companies and pushing them to act. For this purpose, a series of materials have been produced:

CE strategies have also been presented to 18 local companies, in order to incorporate those into their organizations. Topics covered included: waste problem, diagnosis and opportunities in CE, packaging in CE, technological analysis for environmental improvements, and industrial symbiosis.

The work carried out had a positive impact as it has allowed to detect improvement opportunities within the CE framework, to transfer knowledge, to establish synergies and symbiosis between companies participating, and to promote CE in companies.

To reach these results, members of the Platform had to define the structure and operational dynamics. Members include Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC), Escola Superior de Disseny (ESDi-URL), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Eurecat and Leitat. 

In 2019, Leitat has continued with the task of promoting the Vallès Circular Platform in order to strengthen it. In 2020, it will function by itself with its own management bodies. Following this idea, on May 7th, the 3rd edition of the MARKET PLACE OF CIRCULAR ECONOMY 2019 was organized, a meeting point for companies and entities to learn and disseminate solutions, products, materials, services and support to incorporate CE into the business strategy.


Leitat a la “Plataforma Vallès Circular”: Transferència de Coneixement i Solucions en Ecocomia Circular

Leitat impulsa la Plataforma “Vallès Circular. Tecnologia i Assessorament en Economia Circular”, una iniciativa per transferir coneixement i solucions en Economia Circular (EC) a empreses del territori. Aquesta iniciativa va sorgir de la Xarxa Vallès Circular i ha estat promoguda pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

En el marc del projecte s’han elaborat una sèrie de materials amb l’objectiu de promoure l’EC al territori, aportar una visió d’EC a les empreses i motivar a totes elles a l’acció:

També s’ha assessorat en EC a 18 empreses del territori perquè puguin incorporar-la en l’organització. Les temàtiques tractades foren la matèria de residus, la diagnosi i oportunitats en EC, els envasos i embalatges en EC, l’anàlisi de tecnologies per a la millora ambiental en el marc de l’EC i la simbiosi industrial. El treball realitzat ha estat molt positiu i ha permès detectar oportunitats de millora en el marc de l’EC, transferir coneixements, establir sinergies i simbiosi entre empreses participants en l’assessorament, i promoure l’EC en les empreses, un resultat clau per impulsar l’EC al territori.

Una altra de les tasques realitzades ha estat la construcció de l’estructura i la dinàmica operativa de les diferents entitats integrants de la Plataforma: l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC), l’Escola Superior de Disseny (ESDi-URL), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Eurecat i Leitat. 

El 2019, Leitat ha continuat amb la tasca impulsant la Plataforma Vallès Circular per tal de consolidar-la i que a partir del 2020 aquesta ja funcioni per si sola amb els seus òrgans de gestió. Seguint amb aquesta idea, el passat 7 de maig es va organitzar la 3a Edició del MARKET PLACE D’ECONOMIA CIRCULAR 2019, un espai de trobada d’empreses i entitats per aprendre i donar a conèixer solucions, productes, materials, serveis i ajudes per incorporar l’EC en l’estratègia de negoci.